jokerauto.bz

xxx-xxx-xxx
JOKER JACKPOT 3,314,222.43 ฿
joker gaming
.
ระบออโต้ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แม่นยำ สอบถามข้อมูลแอด Line ID: @jokerauto.bz มีพนักงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงด*
JOKER JACKPOT 3,314,222.43 ฿
ระบออโต้ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แม่นยำ สอบถามข้อมูลแอด Line ID: @jokerauto.bz มีพนักงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงด*

การตลาด

ความหมาย ของ การตลาด (Marketing)

ความหมายของการตลาด

ความหมายของ การตลาด สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดของคำว่า “Marketing” ไว้ดังนี้

การตลาด คือ การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ ให้ได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกัน ก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ

การตลาดคือ

        องค์ประกอบของการตลาด

 • มีสิ่งที่จะโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ คือ สินค้า หรือบริการ
 • มีตลาด คือ ผู้ชื้อที่ต้องการซื้อสินค้า หรือบริการ
 • มีผู้ขายสินค้า หรือบริการ
 • มีการแลกเปลี่ยน

ความสำคัญของการตลาด

การตลาดมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในสังคม ทำให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน อย่างเป็นระบบ ในสังคมมนุษย์แต่ละคน สามารถประกอบ อาชีพที่ ตนเองถนัด และได้ใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลได้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และการตลาดมีบทบาทอย่างใหญ่หลวงต่อความเจริญเติบโต และพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ ประเทศ เนื่องจากการตลาดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และพัฒนาหาสิ่งแปลกใหม่ มาสนองความ ต้องการของตลาดและสังคม ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาส เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ได้หลายทางและ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ  สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค และก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตดีขึ้น เกิดการค้าระหว่างประเทศ 

การตลาดมีความสำคัญอย่างไร กับธุรกิจบ้าง?

 • สร้างรายได้ให้กิจการ
 • ทำให้ต้องพัฒนาแนวความคิดใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 • สร้างอรรถประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
 • ทำให้ลูกค้าเกิดความต้องการ
 • องค์กรขยายการผลิต

การตลาดมีความสำคัญ อย่างไรกับผู้บริโภคบ้าง?

 • ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าตามคุณภาพ  ราคาที่ต้องการ
 • ทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตดีขึ้น
 • ทำให้หาซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง
 • สร้างอาชีพต่าง ๆ

การตลาดกับการขาย

การตลาด คือ กระบวนการในการ

 1. รวบรวมข้อมูล
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT
 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 4. วางแผนหาแนวทางในการสร้าง สื่อ และส่งมอบคุณค่าที่สามารถตอบสนองความต้องการดีกว่าคู่แข่ง ในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย และ
 5. ดำเนินการประสานงานภายในองค์กร ให้รู้ เข้าใจ และทำงานร่วมกัน ในการ สร้าง สื่อ และส่งมอบคุณค่านั้น
 6. ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าคู่แข่ง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

            เครื่องมือการตลาด คือ แผนการตลาด มุ่งสู่การตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ 4Ps, 7Ps ฯลฯ

การขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งของการตลาด  ในการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า และผู้บริโภค โดยการทำให้

 1. รู้จัก
 2. ชอบ
 3. ทดลองซื้อ
 4. ซื้อซ้ำ และ
 5. ซื้อเพิ่ม

การตลาด 1

            เครื่องมือการขาย คือ แผนการขาย ที่มุ่งสู่ลูกค้าแต่ละราย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระยะยาวกับลูกค้าและผู้บริโภค โดยใช้กระบวนการขาย, CRM

ข้อแตกต่าง ระหว่าง การตลาด กับ การขาย

การตลาดมีความสำคัญ?

 1. ให้ความสำคัญกับลูกค้า
 2. ค้นหาความต้องการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
 3. มุ่งผลกำไรจากความพอใจของลูกค้า
 4. ทุกกิจกรรมมุ่งที่การตลาดเป็นหลัก
 5. หวังกำไรระยะยาวการขาย

การขาย

 1. มุ่งความสำคัญที่การผลิตและการขาย
 2. ผลิตสินค้าก่อน แล้วพยายามขายให้ได้
 3. มุ่งกำไรจากปริมาณการขาย
 4. ให้ความสำคัญกับผู้ขาย
 5. เพื่อให้ได้กำไรในระยะสั้น  

สรุป

การตลาด มุ่งตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้ดีกว่าคู่แข่ง

การขาย    มุ่งขายให้ได้ โดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และผู้บริโภค

ประโยชน์ของการตลาด

 1. อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบ (Form Utility) 

จะเกิดขึ้นจากการผลิตโดยตรง และการ เข้ามาช่วยเสริมโดยการค้นหาถึงความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยให้ข้อมูลแก่ผลฝ่ายผลิต

 1. อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility)

การตลาดช่วยอำนวย ความสะดวก ด้านสถานที่ เพราะเป็นกิจกรรมที่นำผลิตภัณฑ์ไปสู่สถานที่ที่ลูกค้าเป้าหมายอยู่

 1. อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility)

การตลาดช่วยสร้างอรรถประโยชน์ ด้านเวลาให้กับลูกค้า โดยมีสินค้าพร้อมในเวลาที่ลูกค้าต้องการ

 1. อรรถประโยชน์ด้านความเป็นเจ้าของ (Possession Utility)

การตลาดช่วยสร้างความ พึงพอใจจากการ ได้เป็นเจ้าของสินค้าต่าง ๆ โดยทำให้ผู้บริโภคมีโอกาส ได้ซื้อสินค้าและมี กรรมสิทธ์ในสินค้านั้น

 1. อรรถประโยชน์ในด้านภาพลักษณ์ (Image Utility)

ตลาดช่วยสร้างคุณค่าหรือ ภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล โดยอาศัยการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การใช้การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

บทความ ที่หน้าสนใจ : Hay Day , หุ้น beauty อนาคต , Joker ฝาก-ถอน ออ โต้ , Black Desert , Mobile Legends , เกมโรบอท , LINE , เกมของการีน่า , Joker123 ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก ,